Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja laskuri

Tuloselvityslomakkeen voit tulostaa tästä

Yrittäjän tuloselvityslomake tästä

Maksulaskuri asiakasmaksun arvioimiseksi 
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säätää varhaiskasvatuspalveluista perittävistä maksuista. Kuukausimaksu määräytyy perhekoon ja perheen bruttotulojen mukaan. 1.8.2020 alkaen ylin päivähoitomaksu on 288 €/kk/lapsi ja alin perittävä maksu on 27 €/kk/lapsi. Saman perheen toisen päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 50% nuorimman lapsen maksusta maksimissaan 145 €/ kk. Muiden sisarusten päivähoitomaksut ovat 20 % ensimmäisen lapsen maksusta (ensimmäinen lapsi tarkoittaa aina perheen nuorinta päivähoidossa olevaa lasta).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy taulukon mukaisena maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta seuraavasti:

Tulorajat 1.8.2020 alkaen seuraavasti:

Perheen kokoTuloraja €/kkMaksu-prosenttiKorkeimman maksun bruttotuloraja €/kk
22 13610,7 %4 828
32 75610,7 %5 448
43 12910,7 %5 821
53 50210,7 %6 194
63 87410,7 %6 566

Kunnassa päätettävät osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksut

Osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokoaikaisen maksua alempi maksu.

Kk-maksu perustuu aina varattuun varhaiskasvatusaikaan ja määrätään varattujen tuntien mukaan toistaiseksi. Maksua tarkistetaan vain, jos perheen tilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Olennaisiksi muutoksiksi katsotaan esim. työpaikan vaihtumien, palkan muuttumien 5% perheen kokonaistuloista tai hoidon tarpeen pysyvä muutos. Yli 10pv kestävä sairaus huomioidaan maksussa.

Maksut määräytyvät tuntien perusteella seuraavasti:

keskimäärin tuntia/vktuntia/kk%
0-140-6245
15-2063-8760
21-2888-12175
29-34122-14685
35 –147 –100

Esikoululaisen korkein perittävä varhaiskasvatusmaksu yli 35 tuntia/viikko kestävästä hoidosta on taulukosta poiketen 85 % kokopäivähoidon maksusta.

Siikalatvan kunnassa tilapäinen päivähoito määritellään korkeintaan viikon tai 5päivää/kk kestäväksi päivähoidoksi ja päivähoito ei ole kuukausittain jatkuvaa. Tilapäisen hoidon maksu on 20 €/ yli 5h/pv/lapsi ja 12 €/5h tai alle 5h/pv/lapsi.

Tulot ja perhekoko

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteena olevat tulot, perhekoko ja hoitosopimukset tarkistetaan vuosittain toimintavuoden alkaessa. Toimintavuodella tarkoitetaan ajankohtaa elokuun alusta heinäkuun loppuun. Perheiden tuloja tarkistettaessa kesken toimintavuoden, olennaiseksi muutokseksi katsotaan bruttotulojen 5 %:n muutos, jolloin tätä vähemmän muuttuvat tulot tarkistetaan vasta vuosittaisen tarkistuksen yhteydessä toimintavuoden alkaessa.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Mikäli lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, missä lapsi on väestötietojärjestelmän mukaan kirjoilla. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

Tuloselvityslomakkeen liitteeksi toimitetaan tilinauha (kopio riittää), palkkatodistus tai muu luotettava selvitys tuloista (brutto). Tulokertymän tulee sisältää useamman kuukauden tulotiedot. Lomaraha otetaan myös tulona huomioon, joten sen määrä tulee käydä ilmi tuloselvityksissä.
Opiskelijat toimittavat opiskelutodistuksen.
Palvelun käyttäjänä olevan lapsen tulot (esim. eläke, elatusapu ja elatustuki) otetaan maksua määrättäessä huomioon. Koulussa olevan tai kotona hoidettavan saman perheen sisaruksen vastaavat tulot eivät ole huomioon otettavia tuloja.
Yrittäjät toimittavat tulotietoina taseen ja tuloslaskelman tai kirjanpitäjän allekirjoittaman tulotodistuksen. Myös verotustiedoista on saatavissa tulotietoja, esim. tiedot ennakonkannon alaisista tuloista ja / tai kopiot veroilmoituslomakkeista (lomakkeet 62, 63 ja 5A) on hyvä toimittaa tuloselvityslomakkeen liitteeksi.

Päivähoitomaksu määrätään sen maksamisajankohdan t