Ympäristölupahakemus/Jahotec Oy

KUULUTUS

Jahotec Oy on toimittanut 4.10.2018 ympäristölupahakemuksen Siikalatvan kunnalle. Lupaa haetaan seuraavalle toiminnalle: Biokaasun valmistus anaerobisesti, biometaanin valmistus ja jakelu, jätteiden kompostointi, lannoite- ja maanparan-nusaineiden sekä mullan valmistus ja lannoitetuotteiden varastointi.

HAKIJA
Jahotec Oy
Lännentie 22
91900 Liminka

KUVAUS TOIMINNASTA

Orgaanisia syötteitä käsitellään biokaasuttamalla sekä kompostoimalla. Ensi vaiheessa käsittely voi tapahtua kompostoimalla ja mädätys voidaan ottaa käyttöön tämän jälkeen.

Biokaasulaitoksessa tuotetaan biokaasua orgaanisista raaka-aineista ja jätteistä. Biokaasutus tapahtuu suljetuissa ja lämmitetyissä reaktoreissa anaerobisissa eli hapettomissa olosuhteissa. Syötteinä käytetään mm. jätevesilietteitä, elintarviketeollisuuden sivutuotteita, kasvibiomassoja, biojätettä ja lantaa. Jätteitä käsitellään enintään 19000t/v. Tuotettu biokaasu on uusiutuvaa, luontoystävällistä energiaa. Se jalostetaan lämmöksi ja sähköksi sekä liikennepolttoaineeksi. Biokaasulla lämmitetään reaktorin lisäksi laitosalueen rakennuksia sekä käyttövettä, sekä mahdollisesti korvataan laitosalueen ulkopuolella käytettäviä fossiilisia polttoaineita.

Kompostointi tapahtuu vedenpitävällä käsittelykentällä tai betonista valmistetuissa aumakaukaloissa ns. auma- ja/tai kalvokompostointina tai vastaavalla tavalla, jolla vesi- ja hajupäästöt pyritään minimoimaan. Käsitelty (mädätetty) orgaaninen aines sisältää runsaasti kasveille tarpeellisia ravinteita. Siitä valmistetaan jälkikompostoi-malla ja/tai seostamalla mm. viljelyssä käytettäviä lannoite- ja maanparannustuot-teita sekä ravinnepitoista multaa ja ne korvaavat keinolannoitteita. Biovoimalaitok-sen toiminta on kestävän kehityksen ja jätehierarkian mukainen, luontoystävällinen tapa hyötykäyttää jätteet. Laitoshankkeella on vähentävä vaikutus kasvihuone-päästöihin.

Mädätteestä erotettu rejektivesi käsitellään biologis- kemiallisesti ennen sen kierrättämistä takaisin prosessiin ja viemäriin johtamista. Esikäsittelyssä ja syötteen vastaanotossa muodostuvat hajukaasut kerätään käsiteltäväksi biosuodattamissa, jolloin ympäristöön aiheutuva hajukuormitus minimoidaan.

Liikenne arvioidaan maltilliseksi, kaksi täysperävaunullista päivässä, minkä lisäksi varaudutaan saman suurusluokan liikennemäärään lannoitetuotteiden vuodenaika-varastointiin liittyen lähinnä talvikaudella.

PÄÄSTÖT JA JÄTTEET

Aumakompostoinnista ja jälkikypsytyksestä syntyy jossain määrin hajuja. Laitosalueen sijaintiin nähden päästöt eivät aiheuta haittaa asuinkiinteistöille.

Melua ja tärinää voi aiheutua jaksottaisesti prosessin eri vaiheissa koneista ja laitteista. Työvaiheet pyritään ajoittamaan ma-la klo 06-22 välille. Aiheutuva melu ei poikkea normaaleista maatalous- ja teollisuusympäristön äänistä. Laitoksella syntyvät pesuvedet johdetaan ensisijaisesti kaivoon tai nestevarastoon, josta ne kierrätetään prosessiin. Laitos liitetään kunnalliseen viemäriin.

Nykyisen laajuinen toiminta kuuluu kunnan lupaviranomaisen toimivaltaan.

Toiminta sijoittuu Siikalatvan kunnan Rantsilan kylään, hakijan vuokraamalle n.5 ha määräalalle tilasta Lampela 791-433-14-31, osoitteeseen Raatokorventie 170, 92500 Rantsila.

Lupahakemusta koskevat asiakirjat pidetään julkisesti nähtävänä Siikalatvan kunnan Pulkkilan toimipisteessä osoitteessa Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa: www.siikalatva.fi/kuulutukset 16.10.-15.11.2018 välisen ajan.

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asiaosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 15.11.2018 kello 15.30 mennessä Siikalatvan kuntaan, os. Rakennusvalvonta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Keijo Vähä puh. 044 5118 615.

SIIKALATVAN KUNTA

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA