Tietoja ja ohjeita kotiäänestyksestä

SIIKALATVAN KUNTA

PRESIDENTINVAALI 2018

Tietoja ja ohjeita kotiäänestyksestä

Kuka saa äänestää ennakkoon kotonaan?
Vaalilain mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan vain äänestäjän kotikunnassa. Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä.

Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan?
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan äänestäjän kotikunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti liitelomakkeella tai puhelimitse. Ilmoittautuminen voidaan toimittaa keskusvaalilautakunnalle telefaxin tai sähköpostin välityksellä. Lomakkeita saa kunnan keskusvaalilautakunnalta. Lomakkeen yläosa on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö, esimerkiksi lähiomainen. Yläosastaan täytetty lomake toimitetaan kunnan keskusvaalilautakunnalle esimerkiksi postitse. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä kunnan keskusvaalilautakunnassa viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.

Milloin ja miten kotiäänestys toimitetaan?
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 17.1.-23.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin osalta 31.1.-6.2.2018. Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan etukäteen kirjallisesti tai puhelimitse mahdollisimman pian. Äänestäjälle ilmoitetaan kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu hänen luokseen äänestyksen toimittamaan.

Miten kotiäänestys toimitetaan?
Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Äänestäjällä on oikeus käyttää vaalitoimituksessa avustajaa, joka voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö.

Äänestystoimitus tapahtuu siten, että äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun selkeästi ja niin, että vaalisalaisuus säilyy ja sulkee leimatun äänestyslipun vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Tämän jälkeen vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen siitä, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyllä tavalla. Lopuksi lähetekirje ja siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan keltaiseen lähetekuoreen, jonka vaalitoimitsija toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Keskusvaalilautakunnan osoite:  Siikalatvan kunta
                                                          Pulkkilantie 4
                                                          92600 Pulkkila
                                                          puh. 044 5118 603
Siikalatvalla 12.12.2017

Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta

Eeva-Liisa Similä                                  Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja                                      sihteeri