Rantsilan asemakaavan muutos

Rantsilan asemakaavan muutos

Rantsilan asemakaavan muutos kortteleissa 21, 22, 23, 24, 25 ja 30 sekä osaa korttelista 32 ja vähäinen laajennus asemakaava-alueen eteläpuolella

Siikalatvan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 26.3.2018 § 61 Rantsilan asemakaavan muutoksen laatimisesta maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 62 §) mukaisesti.

Ilmoitamme kaavoitustyön käynnistymisestä ja osallistumis- ja arviointisuunni-telman (OAS) nähtäville asettamisesta MRL 63 § ja 64 § mukaisesti.

Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan Rantsilan kirkonkylän eteläosassa Ruukintien eteläpuolella, vanhan Rantsilanraitin-Keräläntien pohjoisosan ympäristössä käsittäen Kylmänen Food Oy:n tehdas- ja myymäläalueen. Suunnittelualue rajautuu lännessä Siikajokeen, pohjoisessa Ruukintiehen ja kirkon, sekä huoltoaseman korttelialueisiin, idässä Ouluntiehen (vt 4), lounaassa Muurahaisentiehen ja ulottuu asemakaavan laajennusalueena etelässä Keräläntien länsipuolen Siikajokeen rajoittuvalle peltoalueelle.

Suunnittelussa tarkastellaan suunnittelualueen ja erityisesti Kylmäsen tehdasalueen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, maisema- ja taajamakuvaa, häiriö- ja ongelmakohtia sekä niiden parantamistarpeita, olevista selvityksistä ilmeneviä arvokkaita alueita ja näkymiä sekä muita asemakaavan muutostarpeita. Tarkoituksena on sujuvoittaa Kylmäsen tehdasalueen uudisrakentamista niin, että alue saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön. Tätä varten tehdään liikenteen toimivuustarkastelu.

Samassa yhteydessä turvataan Raitin alueen kulttuuriympäristön säilyttäminen, viihtyisyys ja turvallisuus, sekä haetaan keinoja lieventää näitä mahdollisesti haittaavia tekijöitä. Kyläkuvan kannalta herkät kohteet Raitin ympäristöstä tunnistetaan ja tarkennetaan laadittujen selvitysten pohjalta. Alustavassa luonnoksessa esitetään lyhyin tekstein ja kaavioin ratkaisun perusteet mm.:

• Kylmäsen teollisuusalueen uudelleenrakentamisen edistäminen ja liikenneyhteyksien järjestäminen

• Liikenneturvallisuuden parantaminen, ja erityisesti kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen Rantsilanraitin suuntaisena yhteytenä rannan tuntumassa. Siikajoen rannan suuntaisena kulkee Siikajoentie-niminen tonttikatu, jonka kautta järjestetään turvallinen kevyen liikenteen yhteys Keräläntielle, valtatien 4 liittymä ohittaen.

• yleiskaavan toteuttaminen mm. osoittamalla Siikajoentien varren tontit yleiskaavan mukaisesti rantaan asti

• selvittää maanomistajien maankäyttötarpeet suunnittelualueella ja ottaa ne mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa

• suojella rakennettua kulttuuriympäristöä ja sen kohteita, ja ottaa huomioon maisema- ja luontoarvot

• huomioida elinkeinoelämän ja asumisen tarpeet suunnittelussa
• huomioida ja turvata alueen viihtyisyys ja virkistystarpeet asukkaiden kannalta

Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko kaavoituksen ajan Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) ja kunnan internet-sivuilla http://www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet . Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan päivittää suunnittelun aikana ja osalliset voivat jättää siitä mielipiteitä koko kaavoitusprosessin aikana.

Lisätietoja antavat:

Siikalatvan kunta: kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas puh. 044 5118 601, sähköposti: aimo.lehmikangas@siikalatva.fi, osoite: Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila.
Sweco Ympäristö Oy: Suunnittelija Kristiina Strömmer puh. 040 7090 985, sähköposti: kristiina.strommer@sweco.fi, osoite: Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu.

Kunnanhallitus