Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Työllistämisen kuntalisä

Siikalatva-lisä

Kuntalisän maksuperusteet:

Siikalatvalaiset yhdistykset, yritykset ja maatalousyritykset voivat hakea Siikalatvan kunnalta kuntalisää pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen liittyviin ohjaamiskustannuksiin.

Kuntalisää pyritään myöntämään sellaisten siikalatvalaisten henkilöiden työllistämiseen, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 300 päivää tai harkinnan varaisesti yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneille.

Perusteina kuntalisän myöntämiselle on pitkään työttömänä olleen työnhakijan ohjaamisesta hänet työllistävälle organisaatiolle syntyvät kustannukset.
Kuntalisää saavalta työnantajalta edellytetään työllistettävän henkilön aktiivista ohjausta, tukemista ja hänen perehdyttämistään työtehtäviin.

Kuntalisän myöntämisen perusteena ovat siis työllistettävän henkilön työssä tapahtuvasta ohjaamisesta (työnantajan käyttämä aika), työllistettävän henkilön mahdollisesta kouluttamisesta ja hänen työtehtäviensä räätälöimisestä (esim. työnantajaorganisaation toiminnan muutokset, työvälineet jne.) muodostuvat kustannukset.

Kuntalisää ei makseta työntekijän palkkaamisesta syntyviin kustannuksiin eikä niihin käytettäväksi, joten kuntalisä ei kasaannu yhteen TE-hallinnon palkkatuen kanssa.

Siikalatvan kunnan kuntalisää voidaan myöntää rekisteröidyille siikalatvalaisille yhdistyksille sekä Siikalatvalla to