Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on astunut voimaan 25.5.2018. Uuden asetuksen tavoitteena on vahvistaa yksilön oikeuksia, parantaa henkilötietojen suojaa ja lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröidyille asiakkaille.

Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilötietoja. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sijaintitiedot, sähköpostiosoite ja tietokoneen IP-osoite.

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään. Lisäksi tietoja saadaan viranomaisten ylläpitämistä järjestelmistä, esim. Kelalta ja Väestörekisterikeskukselta. Asiakassuhteen aikana palveluntuottaja ylläpitää ja täydentää asiakkaan tietoja.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyyn tarkoitukseen. Kun henkilötietoja käs