Tietosuoja ja rekisteriselosteet

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on astunut voimaan 25.5.2018. Uuden asetuksen tavoitteena on vahvistaa yksilön oikeuksia, parantaa henkilötietojen suojaa ja lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröidyille asiakkaille.

Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilötietoja. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sijaintitiedot, sähköpostiosoite ja tietokoneen IP-osoite.

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään. Lisäksi tietoja saadaan viranomaisten ylläpitämistä järjestelmistä, esim. Kelalta ja Väestörekisterikeskukselta. Asiakassuhteen aikana palveluntuottaja ylläpitää ja täydentää asiakkaan tietoja.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyyn tarkoitukseen. Kun henkilötietoja käsitellään, noudatetaan lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa. Henkilötietoja saa käsitellä vain työntekijä, jolla on työtehtäviensä puolesta oikeus käsitellä kyseistä tietoa. 

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään viranomaistoiminnan toteuttamiseksi eri lainsäädäntöjen ja määräysten mukaisesti.

Alihankkijat ja kumppanit, joilla on pääsy palveluiden järjestämisen edellyttämiin henkilötietoihin voivat käsitellä tietoja vain ohjeiden ja sopimusten mukaisesti.

Henkilötietojen luovuttamisella tarkoitetaan tilanteita, joissa henkilötietoja annetaan toisen rekisterinpitäjän omaan, itsenäiseen käyttöön. Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain lain säätämissä puitteissa. Henkilötietoja luovutetaan muille viranomaisille lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, esim. Kela.

Suojaamme henkilötietoja käyttämällä asianmukaisia suojakeinoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla, palomuurilla, salaustekniikoilla sekä turvallisilla laitetiloilla. Suojakeinoja ovat lisäksi hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön osaamisen varmistaminen.

Henkilötietoja säilytetään palvelun tiedonohjaussuunnitelman sekä viranomaisten antamien määräysten mukaisesti. Pysyvästi analogisessa muodossa säilytettävien henkilötietojen säilytys tapahtuu arkistossa. Tietoja säilytetään määräajan myös niissä sähköisissä järjestelmissä, joissa tietoja on käsitelty.

Henkilöllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Siikalatvan kunta, kirjaamo
Pulkkilantie 4
92600 Pulkkila

Lisätietoja:

https://tietosuoja.fi

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/yleinen-tietosuoja-asetus

Tietopyyntölomake

Rekisteriselosteet

Rekisteriseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Siitä ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet

Varhaiskasvatus ja opetus

Aleksanterin koulun henkilöstöhallinnon rekisteriseloste
Aleksanterin koulun oppilasrekisteriseloste
Gananderin koulun henkilöstöhallinnon rekisteriseloste
Gananderin koulun oppilasrekisteriseloste
Hovin koulun henkilöstöhallinnon rekisteriseloste
Hovin koulun oppilasrekisteriseloste
Kestilän peruskoulun henkilöstöhallinnon rekisteriseloste
Kestilän peruskoulun oppilasrekisteriseloste
Lukion oppilasrekisteriseloste
Pulkkilan peruskoulun oppilasrekisteriseloste

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteriseloste
Varhaiskasvatuksen työvuorosuunnittelu
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteriseloste Mukana mobiiliratkaisu

Kunta ja hallinto

Sidonnaisuusrekisteri
KuntaHR rekisteriseloste
Dynasty asianhallinta rekisteriseloste
Kuntarekry asiakasrekisteri
Rakennusvalvonnan asiakasrekisteri
Kirjaston asiakasrekisteri

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Elatusturvajärjestelmän asiakasrekisteri
Isyyden selvittämisen asiakirjarekisteri
Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus asiakirjarekisteri

Effica-asiakastietojärjestelmän rekisteri

Sosiaalipalvelujen asiakasrekisteri

Siikalatvan terveydenhuollon potilasrekisteri

Työpajat

Työpajojen tietosuojaseloste