Nuorisopalvelut

Nuorisolaki

Nuorisolain (1285/2016) tarkoitus on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä sekä nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa. Edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisolain lähtökohtina on yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus, kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö. Nuorisotyö osaltaan toteuttaa nuorisolain tarkoitusta ja tavoitteita niin kunnissa kuin kansalaisjärjestöissä.

 Nuorisotyön kohderyhmä on kaikki alle 29-vuotiaat. Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Nuorisopolitiikka määritetään nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Nuorisotoiminnalla tarkoitetaan nuorten omaehtoista toimintaa.

Nuorisotyö- ja politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessa nuorisolain tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen.

Yhteystiedot

Vapaa-aikasihteeri
Sinikka Lehtosaari
puh. 044 5118 672
sinikka.lehtosaari@siikalatva.fi

Liikuntasihteeri
Sanna Toppinen
puh. 044 5118 339
sanna.toppinen@siikalatva.fi

 

Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalveluiden facebook-sivulle:

 

Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut facebookissa