Kuulutus 104/2019, hakemuksen tiedoksiantokuulutus