Kestilän kirkonkylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen

Siikalatvan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 14.8.2017 § 197 Kestilän kirkonkylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisesta maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 42 §) mukaisesti.

Ilmoitamme Kestilän kirkonkylän osayleiskaavan kaavoitustyön käynnistymisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta
MRL 62 § mukaisesti.

Kaavoitettava alue käsittää Kestilän kirkonkylän lähiympäristöineen sekä Temmeksen ja Pyhännän suuntaan kulkevan seututien 822 lähiympäristöt. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 10 km2.

Suunnittelualueelle laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, jolla ohjataan asemakaavoitusta ja joka antaa kunnalle päätösvaltaa niin asemakaavoituksessa kuin yleensäkin rakennetun ympäristön kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Yleiskaava laaditaan kirkonkylän taajamaan ja taajaman lievealueille aluevarauskaavana, joka ei oikeuta suoriin rakennuslupiin. Ranta-alueiden osille, joita ei suunnitella asemakaavoitettaviksi, voidaan kuitenkin laatia MRL 72 §:n mukainen rakennuspaikkakohtainen rantarakentamista ohjaava yleiskaava.

Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko kaavoituksen ajan Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) ja kunnan internet-sivuilla http://www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet .

Lisätietoja antavat:

Siikalatvan kunta: kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas puh. 044 5118 601, sähköposti: aimo.lehmikangas@siikalatva.fi, osoite: Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila.

Sweco Ympäristö Oy: Arkkitehti Elina Marjakangas puh. 040 827 1160, sähköposti: elina.marjakangas@sweco.fi, osoite: Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu.

Kunnanhallitus