Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Tuulikaarron Tuulivoimapuiston yleiskaavan vireilletulo

TUULIKAARRON TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVAN VIREILLETULOKUULUTUS

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee Tuulikaarron tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen kuntiin, kuntarajan ja valtatien 4 molemmille puolille.

Puhuri Oy on tehnyt yleiskaavojen laadinnasta aloitteen Siikalatvan ja Kärsämäen kunnille. Siikalatvan kunnanhallitus on hyväksynyt aloitteen 18.05.2020 § 95 ja päättänyt yleiskaavoituksen käynnistämisestä.

Yleiskaava on tullut vireille Siikalatvan kunnanhallituksen päätöksillä 15.2.2021 §:t 46 ja 47.

Tuulikaarron tuulivoimapuiston hankealue muodostuu yhteensä neljästä eri osayleiskaava-alueesta, joista kaksi on Siikalatvan ja kaksi Kärsämäen kunnan puolella. Kaava-alueille suunnitellaan enintään noin 53 uuden tuulivoimalan rakentamista. Voimalat toteutetaan enintään 300 metriä korkeina. Tuulivoimaloista sijoittuu alustavasti 34 Siikalatvan kunnan ja 19 Kärsämäen kunnan alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu yhteisenä Siikalatvan ja Kärsämäen kunnille ja se koskee hankkeen jokaista neljää osayleiskaava-aluetta.

Tuulikaarron suunniteltu tuulivoimapuistohanke (yht. noin 7400 ha) koostuu hankealueesta, jonka pohjoisosa sijoittuu Siikalatvan kunnan alueelle ja eteläosa Kärsämäen kunnan alueelle. Siikalatvaan sijoittuvan kaava-alueen pinta-ala on noin 2 600 ha ja Kärsämäelle sijoittuvan kaava-alueen pinta-ala noin 4 800 ha. Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan Piippolan taajama-alueesta noin 5 – 6 kilometriä ja Pulkkilan taajama-alueesta noin 12 – 14 kilometriä etelään ja Kärsämäen keskustasta noin 9 – 10 kilometriä pohjoiseen.

Alueelle sijoittuu myös metsäteitä, joita voidaan hyödyntää huoltotiesuunnittelussa. Kaava-alueet ovat tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu pääosin yksityisten maanomistajien ja Metsähallituksen maille. Hankevastaava tekee sopimukset maanomistajien kanssa.

Tuulivoimayleiskaavojen vireille tulon yhteydessä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kuntien asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:ssa esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavojen suunnitelluista selvityksistä ja vaikutustenarvioinnista.

Siikalatvalla osallistumissuunnitelma on saatavilla Siikalatvan kunnantalolta sekä Siikalatvan kunnan internetsivuilta osoitteessa https://www.siikalatva.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoitushankkeet/ .

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana.

Yleiskaavojen valmistelusta saa lisätietoja Siikalatvan kunnan internetsivuilta osoitteesta https://www.siikalatva.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoitushankkeet/ sekä seuraavilta henkilöiltä:

Siikalatvan kunta, Hannu Komu Tekninen johtaja, puh. 044 5118 601, hannu.komu@siikalatva.fi

Kaavaa laativa konsultti:
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Janne Tolppanen, Arkkitehti, tiiminvetäjä, puh. 044 278 7307, janne.tolppanen@fcg.fi

Hankkeesta vastaava:
Piipsan Tuulivoima Oy, Harri Ruopsa, Development manager, puh. 040 0720 793, harri.ruopsa@puhuri.fi

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Suurenna fonttia
Vaihda kontrastia