Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle
Ajankohtaista
Kuulutukset

Siikalatvan Uljuan tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi vireille ja yhdistetty osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma nähtäville

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan kaakkoisosaan, Uljuan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 75 uuden tuulivoimalan rakentamista ja hankealue kattaa enimmillään noin 7 700 hehtaarin laajuisen pinta-alan. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja kolmesta tarkasteltavasta vaihtoehtoisesta sähkönsiirtoreitistä. Tarkasteltavana on kolme hankevaihtoehtoa (VE 1, VE 2 ja VE 3) ja niin kutsuttu VE 0, eli hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Koko hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan yleiskaavoituksen yhteydessä. Tuulivoimahanke kokonaisuutena edellyttää YVA-lain (252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Kaava-YVA-yhteismenettelyssä sovelletaan YVA-lain 5 §:ää. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Siikalatvan kunnanhallitus on hyväksynyt kaavoitussopimuksen 31.3.2021 kokouksessaan, khall 31.3.2021 § 92. Kunnanhallitus on tämän jälkeen päättänyt 25.1.2022 kokouksessaan vireille tulosta, 25.1.2022 khall § 22.

Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9 §).

Hankkeesta vastaava on toimittanut kunnalle suunnitelman siitä, miten hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan (MRA 30a §). Suunnitelma on liitetty osaksi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (MRL 63 §, MRA 30a §).

MRL:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon on liitetty hankevastaavan laatima YVA-suunnitelma, on nähtävillä kuulemista varten 3.2. – 4.3.2022 välisenä aikana seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään 8.2.2022 klo 17. Tilaisuus järjestetään koronatilanteesta johtuen etäyleisötilaisuutena internetin välityksellä. Ohjeet yleisötilaisuuteen osallistumisesta sekä linkki itse tilaisuuteen löytyvät edellä mainituista internetosoitteista.

Nähtävillä olevaan asiakirjaan voi esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Mielipiteet tulee toimittaa 4.3.2022 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen siikalatvan.kunta@siikalatva.fi tai postiosoitteeseen Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila (kuoreen merkintä kaavoitus/Hannu Komu).

Viranomaislausunnot pyydetään osana kaavan vuorovaikutusmenettelyä (MRA 30a §).

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Siikalatvan kunta toimittaa mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen ottaa palautteen huomioon antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten
arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävillä verkkosivulla www.ymparisto.fi/uljuantuulivoimaYVA

Lisätietoja asiasta antavat:

Kaavoituksesta vastaava: Siikalatvan kunta, tekninen johtaja Hannu Komu, puh. 044 5118 601, hannu.komu@siikalatva.fi

Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö-asiantuntija Heli Kinnunen, 0295 038 018, heli.kinnunen@ely-keskus.fi

Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy

Kaava-asiakirjat: projektijohtaja Ville Ahvikko, puh. 050 5720 520, ville.ahvikko@fcg.fi.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely: projektipäällikkö Marja Nuottajärvi, 041 7302 454, marja.nuottajarvi@fcg.fi

Hankkeesta vastaava: ABO Wind Oy, projektijohtaja Esa Eklund, puh. +358 50 43 60 801, esa.eklund@abo-wind.fi

Siikalatvalla 25.1.2022

Hannu Komu
tekninen johtaja
puh. 044 5118 601
e-mail: hannu.komu@siikalatva.fi

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Skip to content