Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle
Ajankohtaista
Kuulutukset

Kuulutus maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta

Lupahakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävänä 9.5.-15.6.2022 Siikalatvan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.siikalatva.fi/ kohdassa Ajankohtaista/Siikalatvan uutiset.

Metsähallitus Metsätalous Oy Kuhmosta on toimittanut 29.4.2022 maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen kalliokiven ottoa, kallion louhintaa ja louheen murskausta koskevan yhteiskäsittelylupahakemuksen Siikalatvan kunnan rakennus- ja ympäristölupalautakunnalle.

Lupahakemus koskee Mustalouhen kallioalueen kiviaineksen ottoa, kallion louhintaa ja louheen murskausta siirrettävällä kivenmurskaamolla Siikalatvan Kestilän kylässä. Ottamisalue sijaitsee Kestilän kylän keskustaajamasta maanteitse noin 27 km kaakkoon Mustalouhen alueella. Alueelle johtavan nimettömän metsäautotien liittymä erkanee kohti etelää kohdassa, jonka lähin osoite on Piiparintie 281, Siikalatva. Hakemuksen mukainen toiminta sijoittuu Kestilän valtionmaa -tilalle, jonka kiinteistötunnus on 791-893-10-1 ja jonka omistaa Suomen valtio/Metsähallitus. Toiminta on uutta eikä alueella ole ollut aiemmin maa-ainesten ottoa. Alueelle kulku tapahtuu pohjoisen suunnasta Piiparintien kautta ja maa-ainespaikalle kulku tapahtuu luvan hakijan hallinnassa olevaa metsäautotietä pitkin.

Ottamisalueen kokonaislaajuus ottamisalue ja tukitoiminta-alue mukaan lukien on yhteensä 3,71 hehtaaria, josta varsinainen kaivualue 1,30 hehtaaria. Oton kokonaismäärä on 60 000 k-m3 ja vuotuinen otto 6 000 k-m3. Kalliomursketta on tarkoitus tuottaa koko lupa-aikana noin 168 000 tonnia ja noin 16 800 tonnia vuodessa. Kalliomurskeen valmistaminen koostuu kallion poraamisesta, räjäytyksistä, louhinnasta, isojen lohkareiden rikkomisesta hydraulisella iskuvasaralla ja murskaamisesta siirrettävällä murskauskalustolla. Ottamisen tarkoituksena on maa-ainesten sekä kalliolouheesta tehtävien murskattujen lajitteiden hyödyntäminen metsäautoteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä tiestön hiekoitukseen ym. metsätalouden tarpeisiin.

Hakemuksessa on esitetty toiminnalle seuraavia toiminta-aikoja: murskaus ma-pe klo 6-16, poraus ma-pe klo 8-18, rikotus ma-pe klo 8-18, räjäyttäminen ma-pe klo 8-18 sekä kuormaaminen ja kuljetus ma-pe klo 6-22 ja satunnaisesti myös viikonloppuisin.

Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä muulla suojelualueella. Lähimmät pohjavesialueet, Palokangas (11 247 051, 1-luokka) sijaitsee noin 6,7 kilometrin päässä ottoalueesta länteen ja Tihilä (11 247 008, 2-luokka) noin 3 km:n päässä alueelta luoteeseen. Lähin Natura 2000-suojelualue, Törmäsenrimpi-Kolkanneva, erityisten suojelutoimien alue (SAC), FI1104408, sijaitsee lyhimmillään noin 750 metrin päässä toiminta-alueen eteläpuolella. Vesistöjä ei ole ottamisalueen lähistöllä ja lähin vesistö Ahvenjärvi on noin 2 km:n päässä toiminta-alueelta luoteeseen. Alueella on Metsähallituksen oma alue-ekologinen alue (AE), joka on merkitty maastoon nauhoin ja joka jätetään ottamistoiminnan aikana koskemattomaksi.

Pohjavesi alueella on hakemuksen mukaan tasolla +136.00 (+N2000) ja otto on suunniteltu ulottumaan tasolle +141.0 (+N2000) eli louhos on pohjaveden pinnan yläpuolella. Kallion louhinta aloitetaan ottoalueen pohjoisreunasta, josta ottaminen etenee etelään ja lounaaseen päin. Louhintasyvyys vaihtelee 0-11 metriä.

Murskaamo sijoitetaan aluksi louhosmontun pohjoisosaan ja myöhemmin muualle louhosmonttuun. Murskevarastokasoja sijoitetaan sekä tukitoimintoalueelle että louhosalueelle. Tukitoimintoalueen tankkausalue ja säiliöiden säilytysalue rakennetaan kalliomurskeella kantavaksi ja se suojataan tarvittaessa muovikalvolla. Koneiden ja autojen huoltoja tai pesuja ei tehdä alueella. Murskaimet tankataan ns. IBC-pakkauksesta, joka on enintään 3 000 litran polttoainesäiliö. Säiliö viedään tankkauksen ajaksi murskaimen viereen ja palautetaan takaisin tukitoimintoalueella olevalle säilytysalueelle. Työkoneiden käyttämä kevyt polttoöljy sekä mahdollinen tarvittava dieselöljy varastoidaan myös IBC-konteissa. Alueelle, jolla varastoidaan tai käsitellään poltto- ja voiteluaineita, varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainetta riittävä määrä.

Louhinta-alueelle tulevat valumavedet imeytyvät todennäköisesti leikattuun kalliopohjaan. Tarvittaessa tehdään laskeutusallas ennen niiden purkua maastoon.

Jälkihoitotöinä alue muotoillaan ottamissuunnitelman mukaisesti maastoon ja ympäristöönsä sulautuvaksi. Työnaikaiset kallioseinämät louhitaan kaltevuuteen noin 5:1….6:1 ja yli kaksi metriä korkeat lopulliset kallioseinämät aidataan metalliverkkorakenteiselle 1,5 metrin korkuisella poroaidalla. Lopulliset kallioluiskat muotoillaan ylijäämämassoilla ja pintamailla kaltevuuteen 1:2 ja alue palautuu metsätalouskäyttöön.

Lähimmät asuin- tai lomarakennukset ovat yli 2 km:n päässä toiminta-alueelta. Maa-aineksen ottamisen ja murskauksen toiminnan järjestelyt on esitetty lupahakemuksessa ja sen liitteenä olevassa kalliokiven ottamissuunnitelmassa ja sen liitteinä olevissa piirustuksissa ja kartoissa. Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi.

Lupahakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävänä 9.5.-15.6.2022 Siikalatvan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.siikalatva.fi/ kohdassa Ajankohtaista/Siikalatvan uutiset. Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 15.6.2022 mennessä Siikalatvan kuntaan, os. Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila tai sähköpostilla terhi.tuomela@siikalatva.fi

Kuulutuksen julkaisupäivä Siikalatvan kunnan verkkosivuilla on 9.5.2022 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien. Lisätietoja antaa Terhi Tuomela, puh. 044 5118 614.

SIIKALATVAN KUNTA

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLUPALAUTAKUNTA

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Skip to content