Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle
Ajankohtaista
Kuulutukset

Kuulutus jätteenkäsittelyn ympäristölupa-hakemuksesta

Lupahakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävänä 6.5.-15.6.2022 Siikalatvan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.siikalatva.fi/ kohdassa Ajankohtaista/ Siikalatvan uutiset.

Transport Saastamoinen Oy (os. Lehontie 22, 92620 Piippola) Siikalatvalta on toimittanut 11.4.2022 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen jätteen vastaanottoa, käsittelyä ja siirtokuormausta koskevan ympäristölupahakemuksen Siikalatvan kunnan rakennus- ja ympäristölupalautakunnalle. Hakemusta on täydennetty 28.4.2022. Kysymys on jätteen laitos- tai ammattimaista käsittelyä koskevasta hakemuksesta ja toiminta on uutta. Lisäksi haetaan toiminnan aloittamislupaa vakuutta vastaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Toiminta sijoittuu Siikalatvan kunnan Piippolan kylän keskustaajamasta maanteitse noin 4,3 km itään Leskeläntietä pitkin ja välittömästi Leskeläntien pohjoispuolelle kaavoittamattomalle alueelle Siikalatvan kunnan omistamalle tilalle Kujala (791-412-2-66). Luvanhakijalla on vuokrasopimus kiinteistön omistajan kanssa noin neljän hehtaarin suuruisesta määräalasta kiertotalousliiketoimintaan. Määräala sijoittuu kiinteistöpalstalla välittömästi Leskeläntien pohjoispuolelle. Määräalalla on olemassa Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n jäteveden siirtopumppaamo Aukiansuo. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle eikä muulle suojelualueelle. Lamujoki virtaa alueen pohjoispuolella noin 400 metrin päässä.

Lupahakemus koskee rakennusalueilta poistettavien likaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottoa ja läjittämistä sekä ruokamullan valmistusta. Hakemus koskee myös rakennuspurkujätteiden, kantojen ja hakkuujätteen vastaanottoa ja niiden käsittelyä murskaamalla ja hakettamalla sekä niiden välivarastointia. Purkujätteinä vastaanotetaan mm. puuta, purkubetonia ja -tiiltä, laattoja ja keramiikkaa, asfalttijätettä, lasia ja metallia. Jätteitä otetaan vastaan sekä hakijan omista että muiden toimijoiden kohteista. Lisäksi alueelle kerätään ja siirtokuormataan muita jätejakeita, kuten paperia, pahvia, kartonkia, muovia, lasia, liikennekaluston renkaita, sähkö-elektroniikkajätettä (SER-romu) ja romumetallia.

Lupahakemus koskee myös ylijäämämaan ja betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käyttöä maarakentamisessa siten, että ylijäämämaita läjitetään maarakentamista varten yhteensä noin 50 000 tonnia. Jätteenkäsittelyalueen kantavan kerroksen rakentamiseen käytetään kivi-, betoni-, tiili- ja asfalttimursketta, mukaan lukien keramiikka ja kaakelit. Kantavan kerroksen paksuus on 50-100 cm riippuen maanpinnan korkeuseroista ja kantavan kerroksen päälle tulee lopuksi sorakerros. Koko käsittelyalueen pohjan rakentaminen kestää 3-5 vuotta. Maarakentamista tapahtuu pääosin koko jätteenkäsittelyalueella, koska hakemusalueella on suuret korkeuserot.

Vastaanottomäärät Pintamaita, purkubetonia, -tiiltä, -asfalttia ja keramiikkaa ja kaakeleita vastaanotetaan yhteensä enintään 50 000 tonnia/vuosi. Rakennuspurkujätettä ja muuta puujätettä otetaan vastaan enintään 12 000 tn/vuosi, purkubetonista erotettua rautaa enintään 1 000 tn/vuosi, pahvia, kartonkia ja paperia enintään 2 450 tn/vuosi, muovia, lasia ja metallia kutakin erikseen enintään 1 000 tn/vuosi, SER-romua enintään 50 tn/vuosi ja renkaita enintään 500 tn/vuosi.

Käsittely ja varastointi Betonia, tiiltä ja purkuasfalttia murskataan noin 120 mm:n raekokoon ja purkupuuta, kantoja ja hakkuujätettä haketetaan siirrettävillä laitteistoilla, kun lajitteita on kertynyt riittävästi taloudelliseen toteuttamiseen. Haketettu puuaines toimitetaan energiantuotantoon polttolaitoksille. Varastointiaika kaikille jätelajeille on enintään 3 vuotta. Osa murskeista viedään kysynnän mukaan muualle maarakennuskohteisiin ja osa käytetään toiminta-alueen pohjarakenteisiin. Enimmäisvarastointimäärät toiminta-alueella ovat seuraavat: pintamaat, purkubetoni, -tiili ja -asfaltti kukin erikseen 2 000 tonnia, rakennuspurkujäte 500 tonnia, pahvi ja paperi 100 tn, muovi 100 tonnia, lasi 10 tonnia, metalli 500 tonnia, SER-romu 1 tonni ja renkaat 1 tonni.

Alueella ei säilytetä polttoaineita. Käytössä on säiliöllinen huoltoauto, jolla jätteenkäsittelyalueella käytettävät työkoneet tankataan. Siirrettävillä murskaus- ja haketuslaitoksilla on omat polttoainesäiliöt murskausjaksoilla. Mikäli alueelle hankitaan polttoainesäiliö, rakennetaan sen alle matalaksi altaaksi muovikalvolla varustettu ja murskeella peitetty alue, joka estää mahdollisten vuotojen pääsyn maaperään.

Alueelle tullaan rakentamaan katettu materiaalin käsittelyhalli (noin 500 m2) ja huoltohalli (400 m2), joka tullaan liittämään vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Ulkona tapahtuvaa materiaalin käsittelyä varten alueelle rakennetaan asfaltoitu kenttä, jolla tapahtuu murskausta ja tuotteiden varastointia. Erillisellä kenttävarausalueella tullaan välivarastoimaan mm. muovi, metalli, pahvi, kyproclevyt, lasivilla omilla lavoillaan ja konteissaan. SER-romua ei käsitellä alueella ollenkaan, vaan se varastoidaan lukittuun tilaan ja toimitetaan tuottajayhteisön hyväksymällä tavalla asianmukaiseen vastaanottoon. Myös rengasjäte toimitetaan tuottajayhteisön hyväksymällä tavalla asianmukaiseen vastaanottoon.

Hakemuksen mukaan alue ei näy asutukselle, joka on lähimmillään noin 1,2 km:n päässä etelään päin. Toiminnalla ei hakemuksen mukaan katsota olevan haitallista ympäristö- eikä maisemavaikutusta. Lisäksi todetaan, että tarvittaessa voidaan rakentaa näkösuoja- ja meluvalleja ylijäämämaista.

Lupahakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävänä 6.5.-15.6.2022 Siikalatvan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.siikalatva.fi/ kohdassa Ajankohtaista/ Siikalatvan uutiset. Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 15.6.2022 mennessä Siikalatvan kuntaan, os. Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila tai sähköpostilla terhi.tuomela@siikalatva.fi

Kuulutuksen julkaisupäivä Siikalatvan kunnan verkkosivuilla on 6.5.2022 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien. Lisätietoja antaa Terhi Tuomela, puh. 044 5118 614.

SIIKALATVAN KUNTA

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLUPALAUTAKUNTA

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Skip to content