Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Kaavoitushankkeet

RANTSILAN TUOHIMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA VÄHÄINEN LAAJENNUS

Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan kunnan omistamalla maalla Rantsilan taajaman pohjoislaidalla, valtatie 4:n länsipuolella. Alueella sijaitsee entuudestaan teollisuus-/ varastorakennus. Muutoin alue koostuu pääasiassa metsästä. Suunnittelualueen halki kulkee Tuohitie ja etelärajaa sivuaa Eurontie.

Asemakaavan muutoksella varaudutaan teollisuustoiminnan muutoksiin ja laajentumiseen alueella. Voimassa olevaan asemakaava-alueeseen merkitty jätteenkäsittelyalue siirtyy Tuohitien eteläpuolelle, jolloin sille varattu alue on mahdollista hyödyntää muulla tavalla.

Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jota päivitetään kaavaprosessin edetessä.

Kaavakartta ehdotus

Kaavaselostus ehdotus

(OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS JA LAAJENNUS

Piippolan keskustaajaman nykyinen osayleiskaava vuodelta 2003 on vanhentunut eikä enää ohjaa riittävästi asemakaavoitusta ja rakentamista. Suunnittelualueelle laaditaan uusi oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla ohjataan asemakaavoitusta ja joka antaa kunnalle päätösvaltaa niin asemakaavoituksessa kuin yleensäkin rakennetun ympäristön kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Yleiskaava laaditaan kirkonkylän asemakaava-alueelle ja sen laajennusalueille aluevarauskaavana, joka ei oikeuta suoriin rakennuslupiin. Rantavyöhykkeelle se laaditaan MRL 72 §:n mukaisena rakennuspaikkakohtaisena rakentamista ohjaavana yleiskaavana.

Kaavoittettava alue käsittää Piippolan kirkonkylän lähiympäristöineen, kantatien 88 ympäristöä ja Lamujoen lähiympäristöä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3000 ha, josta vuoden 2003 yleiskaava kattaa noin 710 ha. Yleiskaava laajenee pohjoiseen vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle ja itään jokirantaan ja Kortteisen pohjoisrannalle.

Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jota päivitetään kaavaprosessin edetessä.

(OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Rantsilan asemakaavan muutos kortteleissa 21, 22, 23, 24, 25 ja 30 sekä osaa korttelista 32 ja vähäinen laajennus asemakaava-alueen eteläpuolella

Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan Rantsilan kirkonkylän eteläosassa Ruukintien eteläpuolella, vanhan Rantsilanraitin-Keräläntien pohjoisosan ympäristössä käsittäen Kylmänen Food Oy:n tehdas- ja myymäläalueen.
Suunnittelualue rajautuu lännessä Siikajokeen, pohjoisessa Ruukintiehen ja kirkon, sekä huoltoaseman korttelialueisiin, idässä Ouluntiehen (vt 4), lounaassa Muurahaisentiehen ja ulottuu asemakaav