Siikalatvan kunta
Search
Generic filters
Kylvä siemenesi Siikalatvalle

Kaavoitushankkeet

TUULIKAARRON TUULIVOIMAPUISTOHANKE

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee Tuulikaarron tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen kuntiin, kuntarajan ja valtatien 4 molemmille puolille.

Puhuri Oy on tehnyt yleiskaavojen laadinnasta aloitteen Siikalatvan ja Kärsämäen kunnille. Siikalatvan kunnanhallitus on hyväksynyt aloitteen 18.05.2020 § 95 ja päättänyt yleiskaavoituksen käynnistämisestä.

Yleiskaava on tullut vireille Siikalatvan kunnanhallituksen päätöksillä 15.2.2021 § 46 ja § 47.

Tuulikaarron tuulivoimapuiston hankealue muodostuu yhteensä neljästä eri osayleiskaava-alueesta, joista kaksi on Siikalatvan ja kaksi Kärsämäen kunnan puolella. Kaava-alueille suunnitellaan enintään noin 53 uuden tuulivoimalan rakentamista. Voimalat toteutetaan enintään 300 metriä korkeina. Tuulivoimaloista sijoittuu alustavasti 34 Siikalatvan kunnan ja 19 Kärsämäen kunnan alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu yhteisenä Siikalatvan ja Kärsämäen kunnille ja se koskee hankkeen jokaista neljää osayleiskaava-aluetta.

Tuulikaarron suunniteltu tuulivoimapuistohanke (yht. noin 7400 ha) koostuu hankealueesta, jonka pohjoisosa sijoittuu Siikalatvan kunnan alueelle ja eteläosa Kärsämäen kunnan alueelle. Siikalatvaan sijoittuvan kaava-alueen pinta-ala on noin 2 600 ha ja Kärsämäelle sijoittuvan kaava-alueen pinta-ala noin 4 800 ha. Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan Piippolan taajama-alueesta noin 5 – 6 kilometriä ja Pulkkilan taajama-alueesta noin 12 – 14 kilometriä etelään ja Kärsämäen keskustasta noin 9 – 10 kilometriä pohjoiseen.

Alueelle sijoittuu myös metsäteitä, joita voidaan hyödyntää huoltotiesuunnittelussa. Kaava-alueet ovat tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu pääosin yksityisten maanomistajien ja Metsähallituksen maille. Hankevastaava tekee sopimukset maanomistajien kanssa.

Tuulivoimayleiskaavojen vireille tulon yhteydessä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kuntien asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:ssa esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavojen suunnitelluista selvityksistä ja vaikutustenarvioinnista osoitteella:

Siikalatvankunta, hallintokeskus
Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
siikalatvan.kunta@siikalatva.fi

Siikalatvalla osallistumissuunnitelma on saatavilla Siikalatvan kunnantalolta sekä alla olevasta linkistä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana.

Kaavojen vireilletulosta järjestetään hankkeen YVA-menettelyn kanssa yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 23.3. klo 17.00. Tilaisuus järjestetään koronapandemiasta johtuen etäyleisötilaisuutena internetin välityksellä.

Linkki ja ohjeet yleisötilaisuuteen:

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Yleiskaavojen valmistelusta saa lisätietoja seuraavilta henkilöiltä:

Siikalatvan kunta, Hannu Komu Tekninen johtaja, puh. 044 5118 601, hannu.komu@siikalatva.fi

Kaavaa laativa konsultti:
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Janne Tolppanen, Arkkitehti, tiiminvetäjä, puh. 044 278 7307, janne.tolppanen@fcg.fi

Hankkeesta vastaava:
Piipsan Tuulivoima Oy, Harri Ruopsa, Development manager, puh. 040 0720 793, harri.ruopsa@puhuri.fi

(OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


 

RANTSILAN TUOHIMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA VÄHÄINEN LAAJENNUS

Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan kunnan omistamalla maalla Rantsilan taajaman pohjoislaidalla, valtatie 4:n länsipuolella. Alueella sijaitsee entuudestaan teollisuus-/ varastorakennus. Muutoin alue koostuu pääasiassa metsästä. Suunnittelualueen halki kulkee Tuohitie ja etelärajaa sivuaa Eurontie.

Asemakaavan muutoksella varaudutaan teollisuustoiminnan muutoksiin ja laajentumiseen alueella. Voimassa olevaan asemakaava-alueeseen merkitty jätteenkäsittelyalue siirtyy Tuohitien eteläpuolelle, jolloin sille varattu alue on mahdollista hyödyntää muulla tavalla.

Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jota päivitetään kaavaprosessin edetessä.

Kaavakartta ehdotus

Kaavaselostus ehdotus

(OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


 

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS JA LAAJENNUS

Piippolan keskustaajaman nykyinen osayleiskaava vuodelta 2003 on vanhentunut eikä enää ohjaa riittävästi asemakaavoitusta ja rakentamista. Suunnittelualueelle laaditaan uusi oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla ohjataan asemakaavoitusta ja joka antaa kunnalle päätösvaltaa niin asemakaavoituksessa kuin yleensäkin rakennetun ympäristön kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Yleiskaava laaditaan kirkonkylän asemakaava-alueelle ja sen laajennusalueille aluevarauskaavana, joka ei oikeuta suoriin rakennuslupiin. Rantavyöhykkeelle se laaditaan MRL 72 §:n mukaisena rakennuspaikkakohtaisena rakentamista ohjaavana yleiskaavana.

Kaavoittettava alue käsittää Piippolan kirkonkylän lähiympäristöineen, kantatien 88 ympäristöä ja Lamujoen lähiympäristöä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3000 ha, josta vuoden 2003 yleiskaava kattaa noin 710 ha. Yleiskaava laajenee pohjoiseen vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle ja itään jokirantaan ja Kortteisen pohjoisrannalle.

Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jota päivitetään kaavaprosessin edetessä.

(OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Rantsilan asemakaavan muutos kortteleissa 21, 22, 23, 24, 25 ja 30 sekä osaa korttelista 32 ja vähäinen laajennus asemakaava-alueen eteläpuolella

Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan Rantsilan kirkonkylän eteläosassa Ruukintien eteläpuolella, vanhan Rantsilanraitin-Keräläntien pohjoisosan ympäristössä käsittäen Kylmänen Food Oy:n tehdas- ja myymäläalueen.
Suunnittelualue rajautuu lännessä Siikajokeen, pohjoisessa Ruukintiehen ja kirkon, sekä huoltoaseman korttelialueisiin, idässä Ouluntiehen (vt 4), lounaassa Muurahaisentiehen ja ulottuu asemakaavan laajennusalueena etelässä Keräläntien länsipuolen Siikajokeen rajoittuvalle peltoalueelle.

Kirkonmäen itäsyrjällä valtatien tuntumassa sijaitsee pitkät perinteet omaava ja alueella jo kauan sijainnut Kylmäsen lihajalostustehdas. Kylmänen Food Oy:n 6000 m2 tehtaan lihajalostamo tuhoutui täysin tulipalossa 10.11.2017, myymälä – kahvila säilyi ja on toiminnassa. Kylmäsellä on tuotantolaitos myös Sodankylässä, missä voidaan jonkin verran lisätä toimintoja ennen korvaavan tehdasrakennuksen valmistumista.
Rantsilanraitin ympäristö on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ”Rantsilan kirkko ja vanha raitti”. Siikajokea seurailevan maantien varressa on säilynyt 1900-luvun alkupuolen kirkonkylille tyypillinen rakenne ja rakennuskantaa. Asuin- ja julkiset rakennukset ovat tiiviinä nauhana harjanteella vanhan maantien varressa. Kirkko on harjanteen laella. Alueen rakennuksista voi lisäksi mainita lainajyvämakasiinin, matkustajakodin, keisari Aleksanteri II:n mukaan nimetyn koulun ja meijerin 1920-luvulta, joista viimemainitut sijaitsevat suunnittelualueella.

Suunnittelussa tarkastellaan suunnittelualueen ja erityisesti Kylmäsen tehdasalueen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, maisema- ja taajamakuvaa, häiriö- ja ongelmakohtia sekä niiden parantamistarpeita, olevista selvityksistä ilmeneviä arvokkaita alueita ja näkymiä sekä muita asemakaavan muutostarpeita. Tarkoituksena on sujuvoittaa Kylmäsen tehdasalueen uudisrakentamista niin, että alue saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön. Tätä varten tehdään liikenteen toimivuustarkastelu.

Samassa yhteydessä turvataan Raitin alueen kulttuuriympäristön säilyttäminen, viihtyisyys ja turvallisuus, sekä haetaan keinoja lieventää näitä mahdollisesti haittaavia tekijöitä. Kyläkuvan kannalta herkät kohteet Raitin ympäristöstä tunnistetaan ja tarkennetaan laadittujen selvitysten pohjalta.

Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jota päivitetään kaavaprosessin edetessä.

Liitteenä:
(OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)


KESTILÄN KIRKONKYLÄN OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN

Kestilän kirkonkylällä ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, jolla ohjataan asemakaavoitusta ja joka antaa kunnalle päätösvaltaa niin asemakaavoituksessa kuin yleensäkin rakennetun ympäristön kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Muilla Siikalatvan kunnan kirkonkylillä on voimassa olevat oikeusvaikutteiset osayleiskaavat uusimpana Pulkkilan kirkonkylän osayleiskaava.

Työ on aloitettu laatimalla OAS:n (Osallistumis- ja arviointisuunnitelman), jonka mukaisesti kaavoitusprosessi sitten etenee. OAS sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:

  • Suunnittelualueen kuvauksen. Kestilässä suunniteltava alue on noin 1.000 ha.
  • Suunnittelun tavoitteet.
  • Lähtötiedot mm. nykyisestä kaavoitustilanteesta ja esim. maan käyttöstrategiassa esitetyt Kestilän alueen kehittämisen painopisteet.
  • Osalliset eli tahot, joihin kaavoitus vaikuttaa ja jotka osallistetaan prosessiin.
  • Työvaiheet ja tavoiteaikataulu.
  • Kaavan vaikutusten arviointi miten toteutetaan.
  • Työn organisointi.
  • Palautteen anto OAS:sta. OAS on jatkuvasti nähtävillä kunnan internetsivuilla ja sitä päivitetään koko kaavoitusprosessin ajan.
  • Kaavoitushankkeen yhteystiedot.

OAS:aa päivitetään kaavoitustyön edetessä.

Liitteenä:

OAS (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma)
Kaavaselostusluonnos
Kaavakarttaluonnos
Emätilaselvitys
Arkeologinen selvitys
Kulttuuriympäristöraportti
Maisemaselvitys
Luontoselvitys

ALIKOSKEN ASEMAKAAVAN LAATIMINEN

Siikalatvan kunta on käynnistänyt Pulkkilassa asemakaavan laatimisen Alikosken alueella.

Kaava-alue sijaitsee Lamujoen länsipuolella ja Raahentien pohjoispuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 32 ha. Asemakaavassa alueelle osoitetaan asuinrakentamista. Kaava-alueen sijainti on osoitettu liitteenä olevassa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Liitteenä:

OAS (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma)
Alustava kaavakarttaluonnos

KESTILÄN KOKKONEVAN TUULIVOIMAHANKE

Infinergies Finland Oy suunnittelee Siikalatvaan Kestilän Kokkonevan alueelle 9 tuulivoimalan tuulivoimahanketta.Tuulipuiston rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista rakennuslupaa. Koska alueella ei ole tuulipuiston mahdollistavaa kaavaa, edellyttää hankkeen toteuttaminen tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Maankäyttö- ja rakennuslain 1.4.2011 voimaan astunut muutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuuli-voimalan rakentamiseen yleiskaavan perusteella (MRL 77 a §).

Kaavoitus on tullut vireille Infinergies Finland Oy:n aloitteesta. Kaavoitustyötä ohjaa Siikalatvan kunta. Kaavan laadinnasta vastaa WSP Finland Oy.

Tuulivoimayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §). Osallistumis- ja arviointi-suunnitelmassa (OAS) esitellään kaavan laatimisessa noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt, kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen ja alustava aikataulu. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavan laadinnan yhteydessä laadittavat ja laaditut selvitykset ja vaikutusten arvioinnit.

Kaava-alue sijaitsee Siikalatvan kunnassa, n. 11 km Kestilän keskustaajamasta. Alueen pinta-ala on n. 560 hehtaaria ja se on pääosin metsätalouskäytössä. Alue sijaitsee hieman alle 3 km päässä Pyhännän kunnan rajasta. Vaalan kunnanraja sijaitsee kaava-alueen itäpuolella n. 5 km päässä. Alustavien voimalapaikkojen läheisyydessä on vakituista ja loma-asutusta lähimmillään n. 2,2 km etäisyydellä.

Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jota päivitetään kaavaprosessin edetessä.

Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.12.2017 (§ 112). Kaava on saanut lainvoiman 15.2.2018.

Liitteenä:

OAS (Osallistumis-ja arviointisuunnitelma)
Kaavaehdotuksen selostus
Kaavaehdotuskartta
YVA-hakemus
Arkeologinen inventointi
Ulkoisen voimalinjan arkeologinen inventointi
Luontoselvitys
Maisemaselvitys
Tuulivoimameluselvitys
Vilkuntaselvitys
Vastineet ehdotukseen
Asukaskyselyn tulokset
Pohjavesilausunto/Pöyry Oy

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN PÄIVITTÄMINEN

Lue kunnanhallituksen päätös seuraavasta linkistä Khall 10.12.2012/§ 225
Em. kaavahankkeessa lisätietoja antaa tekninen johtaja Hannu Komu p. 044 5118 601

Liitetyt tiedostot

Komu Hannu

Tekninen johtaja

Kunnantalo

Skip to content