Europarlamenttivaalit 2019, Tietoja ja ohjeita kotiäänestyksestä

23.04.2019

Europarlamenttivaalit 2019

Tietoja ja ohjeita kotiäänestyksestä

Kuka saa äänestää ennakkoon kotonaan?
Vaalilain mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä.

Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan?
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan äänestäjän kotikunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoittautuminen voidaan toimittaa keskusvaalilautakunnalle myös sähköpostin välityksellä. Lomakkeita saa kunnan keskusvaalilautakunnalta ja kunnan nettisivuilta. Lomakkeen yläosa on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö, esimerkiksi lähiomainen. Yläosastaan täytetty lomake toimitetaan kunnan keskusvaalilautakunnalle esimerkiksi postitse. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä kunnan keskusvaalilauta kunnassa viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.

Milloin ja miten kotiäänestys toimitetaan?
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 15.-21.5.2019. Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan etukäteen puhelimitse mahdollisimman pian. Äänestäjälle ilmoitetaan kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu hänen luokseen äänestyksen toimittamaan.

Miten kotiäänestys toimitetaan?
Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Äänestäjällä on oikeus käyttää vaalitoimituksessa avustajaa, joka voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö.

Äänestystoimitus tapahtuu siten, että äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun selkeästi ja niin, että vaalisalaisuus säilyy ja sulkee leimatun äänestyslipun vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Tämän jälkeen vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen siitä, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyllä tavalla. Lopuksi lähetekirje ja siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan keltaiseen lähetekuoreen, jonka vaalitoimitsija toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Keskusvaalilautakunnan osoite:   Siikalatvan kunta
                                                           Pulkkilantie 4
                                                           92600 Pulkkila
                                                           puh. 044 5118 603, anna-liisa.kivimaa@siikalatva.fi
Siikalatvalla 18.4.2019

Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta

Eeva-Liisa Similä                                     Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja                                         sihteeri

Liite: Kotiäänestyslomake