SIIKALATVAN KUNNAN VIRANOMAISPALVELUT / RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA

Tehtäväkenttä:

  • Rakentamisen ohjaus ja neuvonta
  • Rakennuslupien myöntäminen
  • Maa-aineslupien myöntäminen
  • Asuntojen korjaus- ja energia-avustukset
  • ARA:n alaiset asuntojen lainoitusasiat
  • Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät viranomaislausunnot
  • Jätevesien käsittelyluvat
  • Ympäristösuojelulain mukaiset ympäristövalvontatehtävät

Organisaatio:
Toimintaa valvoo 5- jäseninen rakennus- ja ympäristölautakunta.
Lautakunnan esittelijöinä toimivat rakennustarkastajat.

Luottamushenkilöjohto:
Puh.joht. Alpo Konola 041 544 1753
Vpj. Marjo Mällinen 045 344 4667

Viranomaispalvelujen henkilöstö :

Kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas
p. 044-5118 601

Siikalatvan kunnantalo, Pulkkilantie 4,
92600 Pulkkila

Rakennustarkastaja Keijo Vähä: Rakennusvalvonta, ympäristövalvonta, maa-ainesasiat, rakentamiseen liittyvät avustukset p. 044-5118 615

Siikalatvan kunnantalo, Pulkkilantie 4,
92600 Pulkkila

Siikalatvan kunnan rakennusjärjestys
Liitteet 1 ja 2
Liite 3
Liite 4

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut ja maksuperusteet

Siikalatvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Rakennuslupa-asiakirjat - sivun oikeassa reunassa

Hakuohjeet rakennuslupahakemusta varten

Hakemus kuntienrakennusvalvontaviranomaiselle (ke6666)

Hakemus kuntiin suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle (ke6688)

Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta (ke6696)

Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisesta (ke1600)

Lupahakemus maa-aineksen ottamiseen (ke6616)

Rakennustyön aloituskokous (e1602)

Selvitys naapurien kuulemisesta (ke8618)

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta (e6625)

Hakemus kiinteistön liittämisesta vesihuoltoon (ke6650)

Hakemus, ilmoitus ja päätös (ke6698)