Poikkeusluvan hakeminen

Lupahakemus jätetään toimintajaon mukaisesti.

1. Lupahakemuskaavake kuntaliiton lomake ke6688

2. Hallintaoikeus selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta rak.paikkaan tai tonttiin.

3. Ympäristökartta johon rakennuspaikka tai tontti on selvästi merkitty, tarvittaessa esitettävä
suunniteltu tieyhteys.

4. Asemapiirros 3 kpl
- olemassa olevien, purettavien ja suunniteltujen rakennusten sijoittuminen sekä etäisyydet
rajoista ja rantaviivasta
- rakennuspaikan korkeustasot, ranta-alueilla myös suhteessa keskiveden korkeuteen tai
tulvakorkeuteen, mikäli se on tiedossa
- tieyhteyden ja vesihuollon järjestäminen sekä jätevesien käsittely
- rakennuspaikan kasvillisuus ja istutukset
- lähiympäristön rakentaminen
- tarpeen mukaan muut asiaan vaikuttavat seikat

5. Rakennuksen pääpiirustukset tarvittaessa 1 sarjana

6. Muut liitteet (esim. valokuvat) hakijan harkinnan mukaan.

7. Selvitys naapurien kuulemisesta (rajanaapurit sekä tien tai kapean vesistön takana olevat
kiinteistöjen omistajat tai haltijat)
- karttaliite, johon on merkitty rakennuspaikka tai tontti ja selvennetty kiinteistörajat sekä
merkitty kuultavat naapurit numeroin

8. Jos kaava tai kaavamuutos on tekeillä, kaavanlaatijan lausunto ja ote kaavaluonnoksesta 1 kpl

9. Muiden viranomaisten lausunnot tarvittaessa 1 kpl

Poikkeamisluvan hakuohjeet (pdf)