Kaavoitushankkeet

Kaavoitushankkeet

KESTILÄN KIRKONKYLÄN OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN

Kestilän kirkonkylällä ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, jolla ohjataan asemakaavoitusta ja joka antaa kunnalle päätösvaltaa niin asemakaavoituksessa kuin yleensäkin rakennetun ympäristön kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Muilla Siikalatvan kunnan kirkonkylillä on voimassa olevat oikeusvaikutteiset osayleiskaavat uusimpana Pulkkilan kirkonkylän osayleiskaava.

Työ on aloitettu laatimalla OAS:n (Osallistumis- ja arviointisuunnitelman), jonka mukaisesti kaavoitusprosessi sitten etenee. OAS sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:

- Suunnittelualueen kuvauksen. Kestilässä suunniteltava alue on noin 1.000 ha.
- Suunnittelun tavoitteet.
- Lähtötiedot mm. nykyisestä kaavoitustilanteesta ja esim. maan käyttöstrategiassa esitetyt Kestilän alueen kehittämisen painopisteet.
- Osalliset eli tahot, joihin kaavoitus vaikuttaa ja jotka osallistetaan prosessiin.
- Työvaiheet ja tavoiteaikataulu.
- Kaavan vaikutusten arviointi miten toteutetaan.
- Työn organisointi.
- Palautteen anto OAS:sta. OAS on jatkuvasti nähtävillä kunnan internetsivuilla ja sitä päivitetään koko kaavoitusprosessin ajan.
- Kaavoitushankkeen yhteystiedot.

OAS:aa päivitetään kaavoitustyön edetessä.

Liitteenä:
OAS (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma) (pdf)
Kaavaselostusluonnos (pdf)
Kaavakarttaluonnos (pdf)
Kaavakarttamerkinnät (pdf)   
Emätilaselvitys (pdf)
Arkeologinen selvitys (pdf)    
Kulttuuriympäristöraportti (pdf)   
Maisemaselvitys (pdf)  
Luontoselvitys (pdf)
 

ALIKOSKEN ASEMAKAAVAN LAATIMINEN

Siikalatvan kunta on käynnistänyt Pulkkilassa asemakaavan laatimisen Alikosken alueella.

Kaava-alue sijaitsee Lamujoen länsipuolella ja Raahentien pohjoispuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 32 ha. Asemakaavassa alueelle osoitetaan asuinrakentamista. Kaava-alueen sijainti on osoitettu liitteenä olevassa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Liitteenä: OAS (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma) (pdf)

KESTILÄN KOKKONEVAN TUULIVOIMAHANKE

Infinergies Finland Oy suunnittelee Siikalatvaan Kestilän Kokkonevan alueelle 9 tuulivoimalan tuulivoimahanketta.Tuulipuiston rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista rakennuslupaa. Koska alueella ei ole tuulipuiston mahdollistavaa kaavaa, edellyttää hankkeen toteuttaminen tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Maankäyttö- ja rakennuslain 1.4.2011 voimaan astunut muutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuuli-voimalan rakentamiseen yleiskaavan perusteella (MRL 77 a §).

Kaavoitus on tullut vireille Infinergies Finland Oy:n aloitteesta. Kaavoitustyötä ohjaa Siikalatvan kunta. Kaavan laadinnasta vastaa WSP Finland Oy.

Tuulivoimayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §). Osallistumis- ja arviointi-suunnitelmassa (OAS) esitellään kaavan laatimisessa noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt, kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen ja alustava aikataulu. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavan laadinnan yhteydessä laadittavat ja laaditut selvitykset ja vaikutusten arvioinnit.

Kaava-alue sijaitsee Siikalatvan kunnassa, n. 11 km Kestilän keskustaajamasta. Alueen pinta-ala on n. 560 hehtaaria ja se on pääosin metsätalouskäytössä. Alue sijaitsee hieman alle 3 km päässä Pyhännän kunnan rajasta. Vaalan kunnanraja sijaitsee kaava-alueen itäpuolella n. 5 km päässä. Alustavien voimalapaikkojen läheisyydessä on vakituista ja loma-asutusta lähimmillään n. 2,2 km etäisyydellä.

Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jota päivitetään kaavaprosessin edetessä.

Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.12.2017 (§ 112). Kaava on saanut lainvoiman 15.2.2018.

Liitteenä:

OAS (Osallistumis-ja arviointisuunnitelma)(pdf)
Kaavaehdotuksen selostus (pdf)
Kaavaehdotuskartta (pdf)
YVA-hakemus (pdf)
Arkeologinen inventointi (pdf)
Ulkoisen voimalinjan arkeologinen inventointi (pdf)
Luontoselvitys (pdf)
Maisemaselvitys (pdf)
Tuulivoimameluselvitys (pdf)
Vilkuntaselvitys (pdf)
Vastineet ehdotukseen (pdf)
Asukaskyselyn tulokset (pdf)
Pohjavesilausunto/Pöyry Oy (pdf)

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN PÄIVITTÄMINEN

Lue kunnanhallituksen päätös seuraavasta linkistä Khall 10.12.2012/§ 225
Em. kaavahankkeessa lisätietoja antaa kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas p. 044 5118 601